کابینت باتری

رديف

مشخصات و ابعاد کابينت باتري cm

مدل

مشخصات

طول

عرض

ارتفاع

1

KBS12

كابينت باتري جهت استقرار 1 عدد باتري 100,65AH

42

23

29

2

KBS14

کابینت باتری جهت استقرار 2 عدد باتری 100,65AH

55

43

23

3

KBS24

كابينت باتري 2 طبقه جهت استقرار 4 عدد باتري 100,65AH

57

42

74

4

KBS38

كابينت باتري 4 طبقه جهت استقرار 8 عدد باتري 100,65AH

57

42

103

5

KBL410

كابينت باتري 4 طبقه جهت استقرار 10 عدد باتري 100,65AH

85

42

103

6

KBL520

كابينت باتري 5 طبقه جهت استقرار 20 عدد باتري 100,65AH

60

60

180