مدیران شرکت


جناب آقای خسرو جرجانی رئیس هیئت مدیره

سرکار خانم شراره پزشکی عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

جناب آقای محمد جانی نایب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل