گردهمایی سرپرستان مناطق در دفتر مرکزی شرکت

 در راستای هماهنگی و هم افزایی بین سرپرستان محترم مناطق و مدیران ستاد، جلسه ای به این منظور در دفتر مرکزی تشکیل گردید که ضمن مذاکرات و تعاطی افکار در خصوص موارد مختلف به بررسی راهکارهای علمی و عملی در مسائل مختلف شرکت پرداخته شد.

این جلسه با حضور جناب آقای مهندس جرجانی ریاست محترم هئیت مدیره شرکت و رهنمودهای ایشان نیز همراه بود.