بازدید مدیریت محترم عامل شرکت نقش اول کیفیت جناب آقای مهندس خسرو شاهی از دفتر شهرری

 بازدید مدیریت محترم عامل شرکت نقش اول کیفیت جناب آقای مهندس خسرو شاهی به همراه مسئولین CM,PM, FLM team leader شرکت ناک در روز شنبه مورخ 18/10/97 از دفتر شهرری