حضور داوطلبانه کارشناسان متخصص مخابرات

حضور داوطلبانه کارشناسان متخصص مخابرات شرکت مهندسی پرسو الکترونیک ، جهت نصب دکل اضطراری پس از حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو و ارائه خدمات پشتیبانی مضاعف در سایت های نزدیک به محل حادثه بصورت شبانه روزی.