موفقیت در انعقاد قرارداد اجرائی پروژه OSP شهر شیراز پس از طراحی آن

شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر پس از انعقاد قرارداد طراحی پروژه OSP شهر شیراز ؛ موفق به انعقاد قرارداد اجرائی پروژه مذکور شد و با همکاری شبانه روزی متخصصین و مهندسان مجرب شرکت، عملیات اجرائی و عمرانی پروژه آغاز گشته  و  در حال انجام است. در بخش هایی از مسیر در جهت عبور عرضی از تاسیسات شهری  حفاری به صورت دستی و با پیکور نیز صورت گرفته است. همچنین به منظور ارتقای وضعیت ایمنی (HSE) پرسنل اجرایی پروژه، کلاس اموزشی با حضور کارشناس HSE شرکت پرسو در محل پروژه برگزار گردید.