تداوم همکاری با بانک قرض الحسنه مهر ایران در پی برد مناقصه تجهیزات الکترونیکی شعب و ادارات بانک در سراسر کشور

پس از برگزاری مناقصه پشتیبانی تجهیزات الکترونیکی آن بانک محترم ، شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر حائز رتبه اول در این مناقصه که منتهی به عقد قرارداد در این خصوص با بانک قرض الحسنه مهر ایران گردید.