امضای یادداشت تفاهم بین Huawei و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عربستان (MCIT)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عربستان (MCIT)  و Huawei، یکی از شرکت های جهانی پیشرو  در ارائه راه حل های ICT ، یادداشت تفاهمی را به منظور ارتقا نوآوری و کارآفرینی در این بخش امضا کرده اند تا توسعه و رشد را گسترش داده  و دستیابی به اهداف ویژۀ 2030 سعودی و طرح تحول ملی 2020 را میسر سازد.