برگزاری ممیزی مراقبتی

برگزاری ممیزی مراقبتی نوبت اول در تاریخ 26 و 27 دی ماه در شرکت و تمدید گواهی نامه های        ISO 14001:2015             ISO 9001:2015               OHSAS  18001:2007