یک رویداد منحصر به فرد 20-18 تیرماه 1397 در کالیفرنیا کنفرانسی ویژه در دنیای 5G.

یک رویداد منحصر به فرد 18-20 تیرماه 97 در کالیفرنیا برای رهبران صنعت، دانشگاهیان و مقامات ارشد دولتی  در دنیای 5G. ا ین رویداد برای بررسی فن آوری ها و برنامه های کاربردی 5G به نفع جامعه طراحی شده است. این کنفرانس با هدف ارائه پژوهشگر از صنعت، دانشگاه و تحقیقات برای تبادل دیدگاه ها وهمچنین پیشرفت های حاصله در دنیای5G و تشویق نوآورانه مطالعات متقابل در مقیاس بزرگ که به چالش های 5G خواهد پرداخت برگزار خواهد شد.