بیانیه ارزش های سازمانی

شرکت مهندسی پرسو الکترونیک ، بر اساس ماموریت خود ، ارزش ها و باورهای سازمانی را مدون نموده است و تبلور این باورها در منش و کردار کارکنان ، شرطی ضروری برای رسیدن به اهداف کلان سازمان می باشند . این ارزش ها عبارتند از :