رویدادهای داخلی : برگزاری جلسه بازنگری مدیریت 98

مطابق روال هرساله سازمان جلسه بازنگری مدیریت در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 1398/08/27 و 1398/08/28 با حضور مدیران محترم ارشد و مدیران میانی و سرپرستان برگزار شد. در این جلسه گزارشات پایش فرایند شش ماهه اول سال 98 بررسی  و برای هر فرایند اقدامات لازم و پروژه های بهبود تعریف گردید. همکاران محترم از نقطه نظرات ارزشمند مدیران ارشد بهره بردند.