کسب گواهی نامه IMS

ممیزی صدور گواهینامه IMS در تاریخ 4 و 5 دیماه 1395 در دفتر مرکزی و سایت شهر ری توسط شرکت TUV INTERCERT صورت گرفت و شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر موفق به کسب

گواهی نامه های ISO 9001:2015 , OHSAS 18001:2007 , ISO 14001:2015 گردید.